مدل پارتنر

تخت دو نفره با یک قابلیت تبدیل به صندلی

مدل روتو

تخت یکنفره با قابلیت تبدیل به صندلی

مدل مدیک

تخت یکنفره با قابلیت تبدیل به صندلی و تشک مواج

مدل فول

تخت دو نفره با دو قابلیت تبدیل به صندلی

مدل ریلکس

تخت تکنفره با قابلیت تنظیم زاویه پشت و پا