مُـدل پارتنــر

تختخواب هوشمند دو نفره با قابلیت تبدیل به صندلی 

Smart Beds of Flexo Series – PARTNER

مُـدل روتـو

تخـتخـواب هـوشـمنـد با قــابلـیـت تبـدیــل به صـنـدلـی

Smart Beds of Flexo Series – ROTO

مُـدل مِـدیـک

تختخواب هوشمند تک نفره با قابلیت تبدیل به صندلی

Smart Beds of Flexo Series – MEDIC

مُـدل فــول

تختخواب هوشمند دو نفره با قابلیت تبدیل به صندلی

Smart Beds of Flexo Series – FULL

مُـدل ریـلـکـس

تختخواب هوشمند با قابلیت تنظیم زوایای پا و پشتی

Smart Beds of Flexo Series – RELAX