استخدام

  • مدرک تحصیلیمحل تحصیلتاریخ اخذ مدرک 
    افزودن یک ردیف جدید
  • نام شرکتسمتمدت همکاریعلت قطع همکاریحقوق دریافتی 
    افزودن یک ردیف جدید